• ... prawo stworzone, aby nas czynić sprawieliwszymi

Aktualności


Poczta Polska znowu doręcza korespondencję sądową
Od lutego 2016 roku korespondencja z sądów powszechnych i prokuratur będzie znowu doręczana przez Pocztę Polską. Dotychczasowy doręczyciel (PGP/Inpost) świadczy w dalszym ciągu usługi w zakresie doręczania korespondencji z niektórych organów administracji podatkowej.

Adwokaci mogą już reprezentować swoich klientów w sprawach
o zgłoszenie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Od końca 2015 roku adwokaci są uprawnieni do zgłaszania ochrony znaków towarowych. Dotychczas osoby chcące dokonać rejestracji znaku towarowego składały wnioski samodzielnie bądź zlecali tę czynność rzecznikowi patentowemu. Zmiana wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Nasza kancelaria świadczy usługi również w tym zakresie.

Zmiany w prawie upadłościowym w roku 2016
Nowe przepisy prawa upadłościowego wprowadzają nową definicję niewypłacalności, dzieląc ją na płynnościową i bilansową.

Niewypłacalność płynnościowa to stan, w którym dłużnik nie tyle nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań (jak to określała dotychczasowa regulacja), ile utracił zdolność ich wykonywania, co się wiąże z finansową oceną kondycji dłużnika. Wprowadzone zostało domniemanie, polegające na tym, że utrata takiej zdolności występuje, jeśli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych jest wyższe niż trzy miesiące.

Z kolei niewypłacalność w ujęciu bilansowym ma miejsce gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku spółki, a stan taki utrzymuje się przez ponad 24 miesiące. Przepisy dodatkowo wskazują, że do zobowiązań pieniężnych uwzględnianych przy ocenie niewypłacalności nie wlicza się zobowiązań przyszłych ani zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Nowe przepisy wprowadzają również domniemanie, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące.

Ostrzeżenie w sprawie Monitora Sądowego i Gospodarczego
Składając wniosek o rejestrację spółki w KRS, dokonujemy również opłaty za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ostatnich tygodniach niektóre spółki zaczęły otrzymywać pisma z Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego (CROMSiG) o konieczności zapłaty kwoty 475 złotych tytułem opłaty za publikację ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. Pisma takie przychodzą do spółek bezpośrednio po rejestracji i rzeczywiście sprawiają wrażenie, że są jednym z elementów procedury wpisu spółki do rejestru (adres tego CROMSIG jest taki sam, jak adres Sądu gospodarczego w Warszawie). Przestrzegamy przed taką korespondencją – ani nie pochodzi ona od sądu, ani od Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata, której żąda się w tych pismach nie jest opłatą związaną z rejestracją podmiotu w KRS. W razie otrzymania takiego wezwania warto skontaktować się z prawnikiem, celem zweryfikowania zasadności dokonania wpłaty na podane konto.

Faktury można wysyłać emailem
Zgodnie z najnowszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego prawidłowy jest sposób wysyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej. Już od kilku lat faktury VAT nie wymagają podpisu. Wielu przedsiębiorców wysyłało więc swoim kontrahentom faktury VAT emailem (najczęściej w formacie PDF albo Word). Praktyka taka była uznawana przez organy podatkowe za niezgodną z prawem mimo faktu, że dokument przesłany zwykłą pocztą często niczym się nie różnił od tego przesłanego pocztą elektroniczną. Orzeczenie Sądu Administracyjnego jest wiążące tylko w sprawie, w której zostało wydane, na pewno jednak pozytywnie wpłynie na podejście organów podatkowych do praktyki wysyłania faktur pocztą elektroniczną. Przejście na elektroniczny sposób wysyłania faktur oznacza duże oszczędności czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców, w szczególności wysyłających wiele faktur.

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o.
Zgodnie z art. 116 ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe firmy zarząd odpowiada całym swoim majątkiem, jeśli nie uda się ich wyegzekwować od samej spółki. Jedynym sposobem, by się uchronić przed tą odpowiedzialnością, jest złożenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub o wszczęcie postępowania układowego. W praktyce powstają wątpliwości jak ustalić właściwy termin na złożenie takiego wniosku.

Termin na zgłoszenie wniosku nie został sprecyzowany w przepisach ordynacji podatkowej, ale - zgodnie z orzecznictwem - ustala się go przez odesłanie do ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszenie. Z kolei podstawą do tego jest przewidziana w art. 10 ustawy niewypłacalność. Należy ją rozumieć zarówno jako niewykonywanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jak i sytuację, gdy zobowiązania spółki przekroczą wartość jej majątku (nawet gdy spółka na bieżąco je wykonuje). Członek zarządu, który nie chce odpowiadać własnym majątkiem za długi firmy, ma bardzo mało czasu na złożenie wniosku: tylko 14 dni od momentu, gdy majątek spółki przestaje wystarczać na pokrycie jej zobowiązań.

Najem okazjonalny – jakie wymogi?
Zawarcie umowy najmu okazjonalnego pozwala wynajmującemu uniknąć ryzyka pozostania w mieszkaniu z niechcianym najemcą. Do umowy trzeba załączyć kilka dokumentów. Najważniejszy to notarialne oświadczenie najemcy, że zgadza się na dobrowolne poddanie egzekucji. Najemca musi też wskazać, lokal do którego zostanie wyeksmitowany, jeżeli się dobrowolnie nie wyprowadzi. Konieczne jest również oświadczenie właściciela tego wskazanego lokalu (lub osoby posiadającej inny tytuł prawny do lokalu), że zgadza się na wytypowanie jego mieszkania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci kupujący
Transakcja sprzedaży używanego samochodu albo mieszkania od innej osoby powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Od kilku lat obowiązek zapłaty tego podatku ciąży wyłącznie na kupującym. Wysokość podatku to 2 % wartości przedmiotu sprzedaży. Wykazuje się go w deklaracji PCC-3. Na jej złożenie i wpłatę podatku nabywca ma dwa tygodnie od momentu zawarcia umowy.

Pożyczki udzielane spółce przez wspólnika wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?
Pożyczki udzielane spółce przez wspólnika wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Tak stwierdził Wojewódzki Sad Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2009 r. (sygn. III SA/Wa 619/09). Od początku 2007 roku nie obowiązuje przepis zwalniający z obowiązku płacenia PCC od pożyczek udzielanych spółkom przez ich wspólników. Sąd wskazał jednak, że obowiązujące od 2007 roku przepisy (przewidujące brak zwolnienia) są sprzeczne z jedną z dyrektyw unijnych. Zaakceptowanie stanowiska WSA przez Naczelny Sąd Administracyjny będzie oznaczało, że wielu podmiotom będzie przysługiwało prawo wystąpienia o zwrot podatku, nienależnie zapłaconego w latach 2007 i 2008.

Prawo do zadośćuczynienia za „zmarnowane wakacje”
Polskie sądy coraz częściej uznają roszczenia turystów przeciwko firmom turystycznym o zadośćuczynienie z tytułu niezapewnienia obiecanego standardu usługi turystycznej. Kwestia, czy można domagać się zadośćuczynienia z tytułu nienależycie wykonanej umowy jest wciąż sporna na gruncie polskiego prawa. W sprawach sadowych można jednak powoływać się na korzystne dla konsumentów orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 marca 2002 r. (sygn. C-168/00) w sprawie Leitner. By zwiększyć swoje szanse na wygranie sprawy przed sądem po powrocie z wakacji, na miejscu należy zgromadzić dokumentację (najlepiej fotograficzną) ilustrującą nieprawidłowości.

Nowe zasady budowy nieruchomości w „ostrej granicy”
Od 8 lipca 2009 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące budowy domu w tzw. „ostrej granicy” działki.

Zasadniczo odległość budynku od granicy z sąsiednią działką nie może być mniejsza niż 4 m – gdy jest on zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy i 3 m – gdy w ścianie nie ma otworów. Przepisy dopuszczają też mniejszą odległość – 1,5 m od granicy, bądź bezpośrednio przy niej – jeśli wynika to z planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wprowadzono natomiast nowe zasady dla zabudowy jednorodzinnej: gdy szerokość działki jest mniejsza niż 16 m – dom zwrócony ścianą bez otworów można budować bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką lub w odległości mniejszej niż 3 m (ale nie mniejszej niż 1,5 m). Dopuszczalne jest też postawienie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką, jeśli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany istniejącego lub projektowanego budynku na sąsiedniej działce. W takim przypadku dla projektowanego budynku wymagana jest ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, a część budynku leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki musi mieć długość i wysokość nie większe niż budynek (istniejący lub projektowany) na sąsiedniej działce.

Umowy z deweloperami – warto skorzystać z pomocy adwokata przed ich podpisaniem
Osoby zamierzające kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, najczęściej dostają od dewelopera wzór umowy przedwstępnej bądź umowy sprzedaży lokalu. Pamiętajmy, że tego rodzaju umowy - nawet jeśli przedstawiciel dewelopera mówi co innego – mogą być przedmiotem negocjacji. Pamiętajmy też, że wiele wzorów umów proponowanych przez deweloperów zawiera tzw. klauzule abuzywne, których deweloper nie ma prawa stosować w umowach z klientami indywidualnymi. Koszt przejrzenia umowy zaproponowanej przez dewelopera przez prawnika to najczęściej kilkaset złotych. Wydatek taki może się jednak bardzo szybko się zwrócić.

„Dyscyplinarka” dla pracodawcy
Nie tylko pracodawca ma możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tak zwaną dyscyplinarkę może wręczyć również pracownik swojemu pracodawcy. Prawo do tego trybu rozwiązania umowy o pracę pracownik nabywa najczęściej gdy pracodawca nie płaci na czas wynagrodzenia albo nie zapewnia pracownikowi odpowiednich warunków pracy. W razie rozwiązania umowy w tym trybie, pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania w wysokości do trzykrotności jego wynagrodzenia.

Szczególne obowiązki w sprawach gospodarczych
Uczestnicząc w sprawach przed sądami gospodarczymi, przedsiębiorcy muszą pamiętać, że w pozwie i w odpowiedzi na pozew muszą przedstawić wszystkie twierdzenia i wnioski dowodowe (tzw. zasada prekluzji dowodowej). Niezależnie od wagi twierdzenia czy dowodu zgłaszanego przez przedsiębiorcę, jeżeli są one spóźnione, sąd będzie musiał je pomijać (twierdzenia) lub oddalać (wnioski dowodowe). Podobne rygory obowiązują w sprawach, w których sąd wydaje nakaz zapłaty a pozwany składa od niego sprzeciw bądź zarzuty.

Prawo do refakturowania usług świadczonych przez notariusza
Kwestia refakturowania usług była „od zawsze” powodem wielu pytań i wątpliwości podatników podatku VAT. W wyroku z 23 marca 2009 roku (I SA/Rz 728/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie potwierdził prawo podatników podatku VAT do refakturowania usług notariusza. Według WSA nie ma przeszkód, aby refakturować usługi, które mogą być świadczone tylko przez podmioty uprawnione.

Zwyczajne zgromadzenia wspólników w spółkach kapitałowych
Do końca czerwca w większości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba zwołać zwyczajne zgromadzenia wspólników i zatwierdzić sprawozdania finansowe. Uchwały wraz ze sprawozdaniami trzeba złożyć w rejestrze sądowym (KRS) i w urzędzie skarbowym. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować grzywnami, nie warto więc czekać na ostatnią chwilę.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2009 roku, minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to 5.000 złotych (wobec dotychczasowych 50.000 złotych). Zmiana ta powinna zachęcić wiele osób prowadzących działalność w ramach spółek cywilnych bądź na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozwiązanie takie ma wiele zalet a przy bardziej rozwiniętej działalności jest wręcz konieczne.

Reprezentacja w umowie ze spółką cywilną
Spółka cywilna jest wciąż popularną formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zawierając umowę ze spółką cywilną poprośmy o kopię umowy spółki, która będzie określała sposób reprezentacji spółki cywilnej. Zamiast sprawdzać umowę spółki kontrahenta można zażądać, aby pod zawieraną z nami umową podpisali się wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Żądajmy podpisu wszystkich wspólników spółki cywilnej również gdy umowa „przekracza zakres zwykłego zarządu” spółki cywilnej.

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza
Od początku marca tego roku nie jest konieczne składanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Możliwe jest uzyskanie - niemal „od ręki” - poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Warunki – przede wszystkim zgoda na takie rozwiązanie wszystkich spadkobierców oraz ich obecność na spotkaniu u notariusza. Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest dobrą alternatywą wobec sądowego stwierdzenia nabycia spadku, w szczególności gdy spadkobiercom zależy na szybkim załatwieniu sprawy.

Deklaracja ORD-W1 - obowiązki polskiej firmy korzystającej z pracy cudzoziemców
Korzystanie przez polską firmę z pracy cudzoziemca, wynagradzanego przez jego zagranicznego pracodawcę może powodować konieczność zawiadomienia o tym fakcie polskiego urzędu skarbowego. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu ORD-W1. Obowiązek dotyczy głownie firm korzystających z pracy cudzoziemców delegowanych do Polski przez ich zagranicznych pracodawców.

Kancelaria Adwokacka
adw. Piotr Wierciński


członek Izby Adwokackiej w Warszawie

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

tel. +48 22 636 03 63
kom. +48 691 34 14 81
fax: +48 22 636 03 63
e-mail:
Polityka firmy dotycząca cookies "ciasteczek"
firma wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych

Wszelkie zdjęcia i grafiki prezentowane na stronie chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autorów jest zabronione.

Copyright © 2009 - 2019
Kancelaria Adwokacka Piotr Wierciński

projekt SITEPROMOTION
strzałka do góry